Kế hoạch thi sáng tạo KH- KT năm học 2020 – 2021

Tháng Mười 5, 2020 9:52 chiều

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

         Số       /KH-THCS                                   Quảng Kim,  ngày  3 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG NCKH VÀ TỔ CHỨC HỘI THI KHKT HỌC SINH THCS

NĂM HỌC 2020 – 2021

         

Thực hiện Công văn số     /PGDĐT-THCS  ngày   tháng 10 năm 2020 của Phòng GD&ĐT Quảng Trạch  về việc Hướng dẫn  nghiên cứu khoa học và tổ chức Hội thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở năm học 2020-2021;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2020- 2021 của trường THCS Quảng Kim;

Trường xây dựng Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Hội thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh năm học 2020-2021 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH
 2. Khuyến khích học sinh THCS nghiên cứu khoa học; sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn;
 3. Góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học; đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực của học sinh; nâng cao chất lượng dạy học trong các trường THCS;
 4. Phát triển văn hóa đọc trong các trường gắn với đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.
 5. Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh THCS.
 6. Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.
 7. TỔ CHỨC CUỘC THI
 8. Đối tượng dự thi: Học sinh đang học lớp 8, 9 cấp trung học cơ sở.
 9. Nội dung thi: Nội dung thi là kết quả nghiên cứu của các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật (sau đây gọi chung là dự án) thuộc các lĩnh vực của Cuộc thi (theo phụ lục I của Thông tư 38); dự án có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của nhóm không quá 2 học sinh (gọi là dự án tập thể).
 10. Hình thức thi: Dự án dự thi được trưng bày tại khu vực trưng bày của Cuộc thi (dưới hình thức Poster, theo phụ lục đính kèm), tác giả hoặc nhóm tác giả trình bày dự án và trả lời phỏng vấn của ban giám khảo.
 11. Người hướng dẫn: Mỗi dự án dự thi có 01 người hướng dẫn nghiên cứu do tổ trưởng chuyên môn cử. Một người hướng dẫn được hướng dẫn tối đa 02 dự án nghiên cứu khoa học của học sinh trong cùng thời gian.
 12. Đơn vị dự thi: HS của trường .
 13. Đăng ký dự thi

– Mỗi tổ chuyên môn chọn tối thiểu 02 dự án tham dự cuộc thi cấp trường. Trường chọn 02 dự án tham dự cuộc thi cấp huyện.

– Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chọn những dự án  có chất lượng tham dự cuộc thi cấp tỉnh.

 1. Hồ sơ dự thi

– Phiếu học sinh (Phiếu 1A);

– Phiếu phê duyệt dự án (Phiếu 1B);

– Phiếu người hướng dẫn/ bảo trợ (Phiếu 1);

– Kế hoạch nghiên cứu (theo mẫu hướng dẫn kèm theo Phiếu 1A);

– Báo cáo kết quả nghiên cứu;

Các mẫu phiếu nói trên được đăng tải trên website trường học kết nối của Sở Giáo dục và Đào tạo để tải về. Đối với mỗi dự án, học sinh phải điền đầy đủ thông tin trong các phiếu tương ứng và phải được phê duyệt trước khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu.

 1. Yêu cầu đối với các dự án dự thi

– Yêu cầu đối với các dự án dự thi thực hiện theo Điều 4 của Thông tư 38.

– Những vật dụng không được phép trưng bày trong cuộc thi, theo phụ lục II của Thông tư 38/2012.

Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được tham gia vào 01 dự án dự thi.

 1. 9. Đánh giá kết quả các dự án dự thi

9.1. Tiêu chí đánh giá dự án dự thi cuộc thi Khoa học kỹ thuật như sau:

 1. a) Dự án khoa học

– Câu hỏi nghiên cứu: 10 điểm;

– Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;

– Tiến hành nghiên cứu (thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu): 20 điểm;

– Tính sáng tạo: 20 điểm;

– Trình bày (gian trưng bày và trả lời phỏng vấn): 35 điểm.

 1. b) Dự án kĩ thuật

– Vấn đề nghiên cứu: 10 điểm;

– Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;

– Tiến hành nghiên cứu (xây dựng và thử nghiệm): 20 điểm;

– Tính sáng tạo: 20 điểm;

– Trình bày (gian trưng bày và trả lời phỏng vấn): 35 điểm.

9.2. Về quy trình chấm thi

Quy trình chấm thi thực hiện theo quy định tại Thông tư 38. Tại phần chấm chọn giải toàn Cuộc thi, thí sinh trình có thể trình bày dự án và trả lời câu hỏi của giám khảo bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

 1. Lĩnh vực dự thi: Các dự án dự thi ở 22 lĩnh vực theo phụ lục I Thông tư số 32/2017/TT- BGDĐT ngày 9/12/2007

III. KẾ HOẠCH THỜI GIAN THỰC HIỆN

Ngày 9/10/2020 Phổ biến kế hoạch cuộc thi cho HS và cán bộ GV, NV

Ngày 19/10/2020  Hoàn thành việc đăng ký đề tài của học sinh và tổ chuyên môn phân công giáo viên hướng dẫn

Ngày 26/10/2020  Hai tổ báo cáo kết quả nghiên cứu bằng văn bản, Ban tổ chức lựa chọn 2 sản phẩm tham gia dự thi

Ngày 10/11/2020 Thi KHKT ccáp trường bằng sản phẩm nghiên cứu

Ngày 15/11/2020 Nộp hồ sơ dự thi về PGD

Ngày 15- 28/11/2020  Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm dự thi.

Ngày 28-29/11/2020 Tổ chức hội thi cấp huyện (dự kiến)

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Nhà trường tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa, nội dung của Cuộc thi đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội. Tổ chức tìm hiểu, phổ biến các quy định, hướng dẫn của Bộ, Sở GDĐT về Cuộc thi.

 Triển khai công tác nghiên cứu khoa học kĩ thuật (NCKHKT) tới toàn thể học sinh khối 8, 9 của trường ngay từ đầu năm học.

– Tổ chức tổng kết, đánh giá các hoạt động NCKHKT của học sinh, khen thưởng học sinh và giáo viên hướng dẫn có thành tích trong công tác NCKHKT của học sinh.

– Phát huy đội ngũ giáo viên hiện có, đặc biệt là giáo viên có năng lực, kinh nghiệm NCKHKT. Đưa nội dung triển khai NCKHKT của học sinh vào sinh hoạt của tổ chuyên môn. Giao nhiệm vụ cho giáo viên hai tổ chuyên môn định hướng hình thành ý tưởng về dự án nghiên cứu cho học sinh:

– Kinh phí phục vụ công tác nghiên cứu Khoa học kỹ thuật và tổ chức các Cuộc thi trích từ các nguồn ngân sách nhà nước dành cho các hoạt động thường xuyên phục vụ dạy học của đơn vị và kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

Trên đây là hướng dẫn tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật Trường THCS Quảng Kim năm học 2020 – 2021. Đề nghị hai tổ chuyên môn triển khai thực hiện tốt kế hoạch này.

 

Nơi nhận:

– BGH;

– TTCM, GVCN, HS;

– Lưu.VT,

 

 

 

             

                 HIỆU TRƯỞNG

 

  

               Bùi Thị Nhàn

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT

NĂM HỌC 2019-2020

 

 1. Tên dự án:
 2. Lĩnh vực dự thi:
 3. 3. Tóm tắt dự án (mô tả tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu và mục tiêu của dự án. Phần này không quá 600 từ):
 4. Hình ảnh minh họa(nếu có)
 5. Kế hoạch thực hiện
 6. Dự trù kinh phí hoàn thiện sản phẩm
 7. 7. Tài liệu tham khảo (liệt kê tối thiểu 05 tài liệu tham khảo có liên quan đến ý tưởng)

 

Họ và tên giáo viên hướng dẫn          Họ và tên học sinh/nhóm học sinh:

 1.                                                                            – Lớp:
 2.                                            – Lớp: