Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021

Tháng Tư 16, 2021 2:38 chiều

PHÒNG  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:         /THCS-QK                                                                                 Quảng Kim, ngày     tháng 4 năm

                                                                               KẾ HOẠCH

                                                Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021

        

Thực hiện Kế hoạch  số 1056/PGDĐT ngày 26/03/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021, trường THCS Quảng Kim xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm lần thứ 8, với các nội dung như sau:

I.Mục đích, yêu cầu

Triển khai các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các ngày lễ lớn trong năm 2021.

Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên,  học sinh trong nhà trường trong việc tham gia xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong nhân dân, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc

Nâng cao nhận thức về văn hóa hóa đọc, khơi dậy lòng yêu sách, hình thành thói quen đọc sách, học tập suốt đời của người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên góp phần xây dựng một xã hội học tập.

Biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình có đóng góp tích cực trong phát triển

văn hóa đọc và các cá nhân thành đạt nhờ đọc nhiều sách.

Việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, huy động sức mạnh tổng hợp, sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng, các tổ chức xã hội; đảm bảo quy định an toàn phòng chống dịch Covid-19.

        II.THỜI GIAN THỰC HIỆN

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam được tổ chức thường xuyên trong năm, trọng tâm bắt đầu từ 22/3 đến 30/4/2021.

Các hoạt động chính của Ngày Sách Việt Nam được tổ chức từ ngày 15/4 đến ngày 23/4/2021.

 

        III.NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC TỔ CHỨC

  1. Đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam và tổ chức các hoạt

động văn hóa đọc phù hợp với lứa tuổi.

  1. Treo pano, áp phích, băng rôn hưởng ứng Ngày Sách Việt
  2. Triển lãm, trưng bày, giới thiệu, phục vụ đọc bạn đọc thường xuyên
  3. Tổ chức ủng hộ sách cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
  4. Tổ chức các hoạt động giới thiệu sách, điểm sách, sân khấu hóa tác phẩm văn

học, vẽ tranh theo sách sách, theo tác phẩm, … và các hình thức biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền việc học, đọc sách.

Giới thiệu các website đăng sách điện tử (https://book365.nv) và các kho tài nguyên điện tử cho phép cộng đồng truy cập, khai thác như: Literacy Cloud, Scholastic, CommonSenses, LibriVox Free Audio Books, National Emergency Library, OpenStax của Đại học Rice, Nhà xuất bản Đại học Cambridge… thư viện giới thiệu cho người đọc tìm kiếm, mượn đọc trực tuyến, hoặc đăng ký đề tài về đọc trên máy tính cá nhân phục vụ cho học tập, nghiên cứu và công việc.

Tổ chức hướng dẫn kỹ năng, phương pháp đọc cho học sinhkhuyến khích phụ huynh đọc sách cùng con tại nhà (đọc sách giấy, sách điện tử…), hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm thông tin, chọn sách phù hợp với tâm lý lứa tuổi, phù hợp với mục tiêu giáo dục.

     IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

        1.Ban giám hiệu nhà trường

Hiệu trưởng các trường xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức,  phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để tổ chức có hiệu quả Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 tại đơn vị, triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Phối hợp với các Thư viện, Đoàn, Đội tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam; phát động giáo viên, học sinh tham gia các sự kiện được tổ chức về Ngày Sách Việt Nam trong toàn trường.

        2.Thư viện

Thư viện phối kết hợp với Đội xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết và tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Đăng tải kế hoạch, video, hình ảnh của Ngày hội lên Website đơn vị, hoàn thành báo cáo gửi về Phòng Giáo dục theo quy định.      

Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, tham gia hưởng ứng tích cực Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8.

        3.Một số khẩu hiệu tuyên truyền

-Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4.

 

-Sách – Hội nhập, Đổi mới và Phát triển.

– Sách – Nguồn gốc của mọi tri thức.

– Tuần lễ Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 từ ngày 15/4 đến ngày 23/4/2021.

Ngày Sách Việt Nam (21/4) – tôn vinh giá trị của sách, một nét đẹp trong đời sống xã hội.Tham gia sưu tầm, gìn giữ và bảo tồn những cuốn sách hay.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021. BGH đề nghị các bộ phận, các  cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, chất lượng./.

 

 

Nơi nhận:–  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (để b/c);-  Các Tổ chuyên môn;-  Các Đoàn, Đội; Thư viện;-  Giáo viên chủ nhiệm;

–  Trang web trường;

–  Lưu VT.

           HIỆU TRƯỞNG             Bùi Thị Nhàn