ảnh kế hoạch

Kế hoạch hoạt động tháng 2 năm 2019

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc   KẾ HOẠCH THÁNG 2/2019 1. Công tác huy động và duy trì số lượng: Duy trì số lượng 100%. Tích…
ảnh kế hoạch

Đánh giá hoạt động tháng 11 và kế hoạch tháng 12

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM                    Độc lập- Tự do- Hạnh phúc              Số:…./KH-THCS                               Quảng Kim, ngày     tháng 12 năm 2018   KẾ HOẠCH THÁNG 12           Thi đua lập thành tích chào mừng…
IMG_4012

TUYÊN TRUYỀN-GIỚI THIỆU SÁCH LẦN THỨ III

TUYÊN TRUYỀN-GIỚI THIỆU SÁCH LẦN THỨ 3 NĂM HỌC 2017-2018 Thời gian thực hiện Chỉ đạo thực hiện Phối hợp thực hiện Thực hiện Thứ 2 ngày 06-11-2017 Bùi Thị Nhàn Tổ Cộng…