ảnh kế hoạch

Kế hoạch hoạt động tháng 5

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc            ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 Thực hiện nề nếp: Công tác huy động và duy trì số lượng: Huy…
ảnh kế hoạch

Kế hoạch chuyên môn tháng 4 năm 2018

TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      CHUYÊN MÔN TRƯỜNG                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                   KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4/2018 Phần I. NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  3  Nề…
ảnh kế hoạch

Kế hoạch tháng 3 năm 2018

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 2 Thực hiện nề nếp: Công tác huy động và duy trì số…
ảnh kế hoạch

Kế hoạch hoạt động tháng 12 năm học 2017 – 2018

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM                    Độc lập- Tự do- Hạnh phúc             Số:30/KH-THCS                               Quảng Kim, ngày 01 tháng 12 năm 2017  KẾ HOẠCH THÁNG 12           Thi đua lập thành…
ảnh kế hoạch

Kế hoạch hoạt động chuyên môn tháng 11

TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   CHUYÊN MÔN TRƯỜNG                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11 I. NHẬN…