ảnh kế hoạch

Kế hoạch tháng 5 năm 2019

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc            ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 Thực hiện nề nếp: Công tác huy động và duy trì số lượng: Huy…
ảnh kế hoạch

Kế hoạch kiểm tra học kì II năm học 2018 – 2019

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số:      / KH-THCS                                   Quảng Kim, ngày  22   tháng 4 năm 2019    KẾ HOẠCH TỔ CHỨC…
ảnh kế hoạch

Kế hoạch quyên góp sách năm học 2018 – 2019

 TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM                  THƯ VIỆN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Quảng Kim, ngày 17 tháng 04 năm 2019   KẾ HOẠCH QUYÊN GÓP SÁCH NĂM HỌC 2018-2019   Thực hiện…
ảnh kế hoạch

Kế hoạch hoạt động tháng 4 năm 2019

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2019 Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng…
ảnh kế hoạch

Kế hoạch hoạt động tháng 3

  PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc   Số:…./KH-THCS                               Quảng Kim, ngày 28 tháng 02 năm 2019   KẾ HOẠCH THÁNG 3/2019 “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc…
ảnh kế hoạch

Kế hoạch hoạt động tháng 2 năm 2019

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc   KẾ HOẠCH THÁNG 2/2019 1. Công tác huy động và duy trì số lượng: Duy trì số lượng 100%. Tích…